Hỏi đáp Hội đồng thành viên đồng ý bao nhiêu % thì có thể giải thể công ty TNHH

Hỏi đáp Hội đồng thành viên đồng ý bao nhiêu % thì có thể giải thể công ty TNHH

Hiện có rất nhiều khách hàng hỏi rằng Hội đồng thành viên đồng ý bao nhiêu % thì có thể giải thể công ty TNHH, văn phòng luật sư Nam sài gòn chúng tôi xin chia sẻ một vài giải đáp như dưới đây.

Xin chào Luật sư,  Tôi có một thắc mắc muốn hỏi tu vấn từ luật sư về giải thể công ty TNHH

Hiện nay, tôi đang là hội đồng thành viên của công ty TNHH về mỹ phẩm nhập khẩu. Trong quá trình hoạt động và kinh doanh, giữa các hội đồng thành viên, có 3  thành viên muốn thực hiện giải thể công ty với tổng số % góp vốn là 50 %. Tuy nhiên, tôi  và các thành viên khác không đồng ý giải thể công ty. Vậy thưa luật sư, khi giải thể công ty TNHH cần bao nhiều % đồng ý để giải thể công ty theo đúng quy định  của pháp luật.

– Luật sư uy tín  tư vấn

Hiện nay, theo quy định của pháp luật, khi thực hiện giải thể công ty TNHH, cần  phải có biên bản họp Hội đồng thành viên và Thông báo về Quyết định giải thể công ty với sự đồng ý của Hội đông thành viên. Khi đó, xảy  ra những  tranh chấp về quyền lợi  khi Hội đồng thành viên không đồng thuận giải thể công ty khi đó, công ty TNHH cần thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật theo quy định đối với thủ tục  giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở nên, được quy định: 

Tại khoản 2 điều 60 của Luật Doanh nghiệp về nghị quyết của Hội đồng thành viên trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên thì Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì quyết định về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên để đưa ra phương hướng giải quyết.

“a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty quy định tại Điều 25 của Luật này;

b) Quyết định phương hướng phát triển công ty;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

d) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;”

Khi đó, Công ty TNHH sẽ có 2 lựa chọn tổ chức lại hoặc thực hiện giải thể doanh nghiệp để giải thể thành công và nhanh chóng. Khi Điều lệ của công ty  không có những quy đinh khác về giải thể thay tổ chức lại, thì phướng phát triển của công ty được quyết định thông qua Họp Hội đồng thành viên.

  • Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này;
  • Đối với số phiếu đại diện ít nhất là 75% tổng số vốn góp của các thành viên đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50^ tổng giá trị tài sản trong báo cáo tài chính mới nhất của công ty thì có điều kiện để thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều kệ công ty hoặc thực hiện giải thể công ty.

Như vậy, với trường hợp công ty của anh thì các thành viên muốn thực hiện giải thể công ty không đủ điều kiện để giải thể công ty theo yêu cầu của 3 thành viên trong Hội đồng thành viên.

Bên cạnh những tư vấn giải thể công ty, hiện chúng tôi cũng thực hiên tư vấn giải thể doanh nghiệp, tư vấn thủ tục giải thể công ty TNHH 1 thành viên để giúp các công ty những vấn đề pháp lý chuyên nghiệp.

Chúc bạn thành công

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Tuan Nguyen

Tư vấn làm giấy tờ nhà đất, hồ sơ bất động sản như làm sổ đỏ, sổ hồng, phân lô, tách nền và các thủ tục mua bán nhà đất khác